Yönetmelik

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


 

Amaç
MADDE 1
–(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mevlana Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
 

Kapsam
MADDE 2
–(1) Bu Yönetmelik; Mevlana Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Mevlana Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
 
 

Dayanak
MADDE 3
–(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
 


Tanımlar
MADDE 4
–(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (MEVUZEM): Mevlana Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Mevlana Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Mevlana Üniversitesi Senatosunu,
ç) Üniversite: Mevlana Üniversitesi’ni,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
 
 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 
 
 
 

Merkezin amaçları
MADDE 5
– (1) Merkezin amaçları; Üniversitede uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak; önlisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek; uzaktan öğretim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak; ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini topluma benimsetmek; kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan öğretim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak; bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaktır.
 
 


Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6
–(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan öğretim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
b) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmalarına dönük ders içeriklerini hazırlamak,
c) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önermek,
d) Uzaktan öğretim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 
 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

 
 
 
 

Merkezin organları
MADDE 7
–(1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu.
 
 


Merkez müdürü
MADDE 8 –(
1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli olanından başlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi vekâlet eder.
 
 


Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9
–(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;
a)Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, Merkez çalışmalarını koordine etmek,
b)Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
c)Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
ç)Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak,
d)Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.
 
 


Yönetim kurulu
MADDE 10
–(1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, bir müdür yardımcısı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
 
 


Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11
–(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Senato tarafından açılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarını uygulamak,
c) Çeşitli alanlarda düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim veya mesleki bilgi-beceri programlarını, diploma ve sertifika programlarını uygulamak üzere diğer merkezlerle koordinasyonu sağlamak,
ç) Toplumsal sorunların çözümüne yönelik sosyal sorumluluk projelerinin uzaktan öğretim ile yürütülmesi için sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle işbirliği yapmak,
d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek,
e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
g) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
 
 
 
 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 
 
 


Personel ihtiyacı
MADDE 12
–(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı kanun 13. Maddesine rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yürürlük
 
 


MADDE 13
–(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
 
 


MADDE 14
–(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
 
 
 

444 42 43
© 2013, Mevlana Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır